hlavička
 

Propozície súťaže
Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku

Cieľ:
Prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie

Termín a miesto vyhodnotenia:
Marec – Apríl Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Priemiérová výstava:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Putovné výstavy:
Reprízy: ďalšie mestá na Slovensku podľa harmonogramu výstav

Hlavný organizátor:
Prezídium, ktoré menuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

Hlavný spoluorganizátor:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Partneri:
Únia miest Slovenska, Zväz polygrafie na Slovensku, DALI-BB

Spoluorganizátori:
Múzeá, knižnice a galérie na Slovensku, viď harmonogram výstav

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio Regina, Obecné noviny a iné médiá

Súťažné kategórie

A. Knihy
1. Kniha o Slovensku
2. Kniha o kraji a regióne
3. Kniha o meste - monografická
4. Knihy o meste - obrazová
5. Kniha o obci - monografická
6. Kniha o obci - obrazová

B. Propagačné materiály:
7. Propagačný materiál o Slovensku
8. Propagačný materiál o kraji a regióne
9. Propagačný materiál o meste
10. Propagačný materiál o obci alebo spoločnosti

Oragnizátori a odborná porota si vyhradzujú právo, podľa počtu a kvality prihlásených produktov, vytvoriť novú kategóriu alebo môžu zlúčiť niektoré kategórie, prípadne neudeliť ocenenie

Hodnotenie:
Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. Menuje ju Prezídium súťaže

Kritéria:
Posudzuje sa vizuálnu úroveň exponátov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu fotografie, polygrafickú úroveň, použitý materiál (papier a pod.)

Vyhlásenie výsledkov:
Prihlásené knihy a propagačné materiály budú uverejnené na www.najkrajsieknihy.sk a na výstavných paneloch výstav

Ocenenia:
Najkrajšie diela, ktoré v jednotlivých kategóriách, ktoré ohodnotí odborná porota budú odmenené prestížnymi diplomami. Diplomy budú odovzdané pri vernisáži v Banskej Bystrici.
V každej kategórii porota, organizátori, reklamní partneri, partneri a iné organizácie môžu udeliť aj mimoriadne ocenenia. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.
Organizátori neuskladňujú neprevzaté ocenenia (diplomy) ani nemajú povinnosť ich posielať poštou. Po vernisáži ostávajú vo výstavných priestoroch ŠVK Banská Bystrica, kde si ich vystavovatelia môžu dodatočne prevziať, ale len do ukončenia premiérovej výstavy.
Všetky ocenené knihy majú právo na obálke diela nosiť zlatú, striebornú alebo zelenú nálepku s reliéfnou pečiatkou súťaže, také aké sú na diplomoch. Pečate si môžete objednať dobierkovou zásielkou u hlavného organizátora súťaže Klubu fotopublicistov SSN.

Cenník balenia ( bez ohľadu na farbu nálepky)
15 ks 15 eur + poštovné
30 ks 27 eur + poštovné
50 ks 42 eur + poštovné
100 ks 68 eur + poštovné

Výstavná kolekcia:
Tvoria ju len ocenené exponáty. Po skončení vystav sa prihlásené materiály nevracajú, budú darované múzeám, knižniciam a školám, ktoré o ne prejavia záujem


Podmienky účasti:

1./ Prihlásiť možno knihy a propagačné materiály, ktoré vyšli posledných troch rokoch.
2./ Exponáty, ktoré nedostali ocenenie v tejto súťaži, možno do súťaže opätovne prihlásiť aj v ďalšom roku
3./ Hodnotia sa len obrazové a obrazovo-textové publikácie a polygraficky spracované propagačné materiály
4./ Do kategórie kniha možno prihlásiť publikáciu v tvrdej alebo mäkkej väzbe, ktorá obsahuje aspoň 32 strán, tiráž a číslo ISBN
5./ Do kategórie propagačné materiály možno prihlásiť všetky druhy tlačených propagačných materiálov, napr. prospekt, brožúrky, skladačky, leporelá, pexesá
6./ Poslanie prihlášky a 3ks exponátov do 31.01.akutálneho roka
7./ Úhrada registračného poplatku do 31.01.aktuálneho roka. Poplatky v prípade odstúpenia, alebo nehodnotenia exponátu sa nevracajú
8./ Knihy a propagačné materiály sa nevracajú, budú použité na putovné, výstavné účely po rôznych mestách Slovenska počas celého roka.

Finančné zabezpečenie:
Registračné poplatky súťažiacich

Registračné poplatky:

A. Knihy EUR
1. Kniha o Slovensku 65,-€
2. Kniha o kraji a regióne 65,-€
3. Kniha o meste - monografická 65,-€
4. Knihy o meste - obrazová, 65,-€
5. Kniha o obci - monografická 65,-€
6. Kniha o obci - obrazová 65,-€

B. Propagačné materiály:
7. Propagačný materiál o Slovensku 50,-€
8. Propagačný materiál o kraji a regióne 50,-€
9. Propagačný materiál o meste 50,-€
10. Propagačný materiál o obci alebo spoločnosti 50,-€

Príplatky:
Za uverejnenie spoluvystavovateľa 20,-€
Za duplikát diplomu 20,-€
Za vystavenie na knižnom veľtrhu v zahraničí 50,-€

Bonus I:
Propagácia kníh a propagačných materiálov prostredníctvom výstav v rôznych mestách Slovenska počas celého roka – bezplatne.

Prihlášky:
Môžu podávať štátne a samosprávne úrady a organizácie, neziskové inštitúcie, združenia, zväzy, reklamné a rozvojové agentúry podnikateľské subjekty, školy, vydavateľstvá, tlačiarne i autori diel, zo Slovenska i ďalších krajín EÚ

Zaslanie prihlášok, kníh a propagačných materiálov:
Klub fotopublicistov SSN, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča (do 31.01. aktuálneho roku). K prihláške priložiť kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku.
Informácie: 0911 334 460, kfpssn@gmail.com

Zaslanie poplatkov:
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Všeobecná úverová banka,číslo účtu: SK 42 0200 0000 0014 1552 1355, Banská Bystrica, - do 31.01. aktuálneho roku. Kópiu dokladu o úhrade priložiť k prihláške.

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore