hlavička
 

Propozície súťaže
Najkrajšia kniha o Slovensku,
propagačný, reklamný a darčekový predmet

Cieľ:
Prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie. Prispieť aj k zvyšovaniu estetickej úrovne reklamných a darčekových predmetov

Termín a miesto vyhodnotenia:
Marec – Apríl Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Priemiérová výstava:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Putovné výstavy:
Reprízy: ďalšie mestá na Slovensku podľa harmonogramu výstav

Hlavný organizátor:
Prezídium, ktoré menuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

Hlavný spoluorganizátor:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Partneri:
Únia miest Slovenska, ZMOS, Zväz polygrafie na Slovensku, DALI-BB

Spoluorganizátori:
Múzeá, knižnice a galérie na Slovensku, viď harmonogram výstav

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio Regina, Obecné noviny a iné médiá

Súťažné kategórie

A. Knihy
1. Kniha o Slovensku
2. Kniha o kraji a regióne
3. Kniha o meste - monografická
4. Knihy o meste - obrazová
5. Kniha o obci - monografická
6. Kniha o obci - obrazová

B. Propagačné, reklamné a darčekové predmety
8. Propagačné materiály (Slovensko, kraj, región)
9. Propagačné materiály (mesto, obec)
10. Propagačné materiály (firma,spoločnosť,Oz)
11.Reklamné a darčekové predmety (papier, kartón, textil)
12. Reklamné a darčekové predmety (drevo, kov, plast, iné)

Oragnizátori a odborná porota si vyhradzujú právo, podľa počtu a kvality prihlásených produktov, vytvoriť novú kategóriu alebo môžu zlúčiť niektoré kategórie, prípadne neudeliť ocenenie

Hodnotenie:
Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. Menuje ju Prezídium súťaže

Kritéria:
Posudzuje sa vizuálnu úroveň exponátov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu fotografie, polygrafickú úroveň, použitý materiál (papier a pod.)

Vyhlásenie výsledkov:
Prihlásené knihy a propagačné materiály budú uverejnené na www.najkrajsieknihy.sk a na výstavných paneloch výstav

Ocenenia:
Najkrajšie diela, ktoré v jednotlivých kategóriách, ktoré ohodnotí odborná porota budú odmenené prestížnymi diplomami. Diplomy budú posielané e-meilovou poštou na adresu prihlasovateľa.
V každej kategórii porota, organizátori, reklamní partneri, partneri a iné organizácie môžu udeliť aj mimoriadne ocenenia. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.
Všetky ocenené knihy majú právo na obálke diela nosiť zlatú, striebornú alebo zelenú nálepku s reliéfnou pečiatkou súťaže, také aké sú na diplomoch. Pečate si môžete objednať dobierkovou zásielkou u hlavného organizátora súťaže Klubu fotopublicistov SSN.

Cenník balenia ( bez ohľadu na farbu nálepky)
15 ks 15 eur + poštovné
30 ks 27 eur + poštovné
50 ks 42 eur + poštovné
100 ks 68 eur + poštovné

Výstavná kolekcia:
Tvoria ju len ocenené exponáty. Po skončení vystav sa prihlásené materiály nevracajú, budú darované múzeám, knižniciam a školám, ktoré o ne prejavia záujem


Podmienky účasti:

1./ Prihlásiť možno knihy a propagačné materiály, ktoré vyšli posledných troch rokoch.
2./ Exponáty, ktoré nedostali ocenenie v tejto súťaži, možno do súťaže opätovne prihlásiť aj v ďalšom roku
3./ Hodnotia sa len obrazové a obrazovo-textové publikácie a polygraficky spracované propagačné materiály
4./ Do kategórie kniha možno prihlásiť publikáciu v tvrdej alebo mäkkej väzbe, ktorá obsahuje aspoň 32 strán, tiráž a číslo ISBN
5./ Do kategórie propagačné materiály možno prihlásiť všetky druhy tlačených propagačných materiálov, napr. prospekt, brožúrky, skladačky, leporelá, pexesá
6./ Poslanie prihlášky a 3ks exponátov do 31.01.akutálneho roka
7./ Úhrada registračného poplatku do 31.01.aktuálneho roka. Poplatky v prípade odstúpenia, alebo nehodnotenia exponátu sa nevracajú
8./ Knihy a propagačné materiály sa nevracajú, budú použité na putovné, výstavné účely po rôznych mestách Slovenska počas celého roka.

Finančné zabezpečenie:
Registračné poplatky súťažiacich

Registračné poplatky:

A. Knihy EUR
1. Kniha o Slovensku 65,-€
2. Kniha o kraji a regióne 65,-€
3. Kniha o meste - monografická 65,-€
4. Knihy o meste - obrazová, 65,-€
5. Kniha o obci - monografická 65,-€
6. Kniha o obci - obrazová 65,-€

B. Propagačné, reklamné a darčekové predmety
8. Propagačné materiály (Slovensko, kraj, región) 50,-€
9. Propagačné materiály (mesto, obec) 50,-€
10. Propagačné materiály (firma,spoločnosť,Oz) 50,-€
11.Reklamné a darčekové predmety (papier, kartón, textil) 50,-€
12. Reklamné a darčekové predmety (drevo, kov, plast, iné) 50,-€

Príplatky:
Za uverejnenie spoluvystavovateľa 20,-€
Za duplikát diplomu 20,-€
Za vystavenie na knižnom veľtrhu v zahraničí 50,-€

Bonus I:
Propagácia kníh a propagačných materiálov prostredníctvom výstav v rôznych mestách Slovenska počas celého roka – bezplatne.

Prihlášky:
Môžu podávať štátne a samosprávne úrady a organizácie, neziskové inštitúcie, združenia, zväzy, reklamné a rozvojové agentúry podnikateľské subjekty, školy, vydavateľstvá, tlačiarne i autori diel, zo Slovenska i ďalších krajín EÚ

Zaslanie prihlášok, kníh a propagačných materiálov:
Klub fotopublicistov SSN, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča (do 31.01. aktuálneho roku). K prihláške priložiť kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku.
Informácie: 0911 334 460, kfpssn@gmail.com

Zaslanie poplatkov:
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Všeobecná úverová banka,číslo účtu: SK 42 0200 0000 0014 1552 1355, Banská Bystrica, - do 31.01. aktuálneho roku. Kópiu dokladu o úhrade priložiť k prihláške.

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore