Propozície súťaže
Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku

Názov súťaže:
Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku

Cieľ:
Prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie

Termín a miesto vyhodnotenia:
Marec – Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Priemiérová výstava:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Putovné výstavy:
Reprízy: ďalšie mestá na Slovensku

Hlavný organizátor:
Prezídium, ktoré menuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

Hlavný spoluorganizátor:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Partneri:
Únia miest Slovenska, Zväz polygrafie na Slovensku, DALI-BB, Balans

Spoluorganizátori:
Múzeá, knižnice a galérie na Slovensku, viď harmonogram výstav

Mediálni partneri:
RTVS, Rádio Regina, Obecné noviny, Papiernícky info - inzert

Súťažné kategórie

A. Knihy

1. Kniha o Slovensku
2. Kniha o kraji a regióne
3. Kniha o meste - monografická
4. Knihy o meste - obrazová,
5. Kniha o obci - monografická
6. Kniha o obci - obrazová

B. Propagačné materiály:
7. Propagačný materiál o Slovensku
8. Propagačný materiál o kraji a regióne
9. Propagačný materiál o meste
10. Propagačný materiál o obci

Oragnizátori a odborná porota si vyhradzujú právo, podľa počtu a kvality prihlásených produktov, vytvoriť novú kategóriu alebo môžu zlúčiť niektoré kategórie, prípadne neudeliť ocenenie

Hodnotenie:
Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. Menuje ju Prezídium súťaže

Kritéria:
Posudzuje sa vizuálnu úroveň exponátov, so zreteľom na ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu fotografie, polygrafickú úroveň, použitý materiál (papier a pod.)

Vyhlásenie výsledkov:
Prihlásené knihy a propagačné materiály budú uverejnené na www.najkrajsieknihy.sk a na výstavných paneloch výstav

Ocenenia:
Najkrajšie diela, ktoré v jednotlivých kategóriách, ktoré ohodnotí odborná porota budú odmenené prestížnymi diplomami. Diplomy budú odovzdané pri vernisáži v Banskej Bystrici.
V každej kategórii porota, organizátori, reklamní partneri, partneri a iné organizácie môžu udeliť aj mimoriadne ocenenia. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.
Organizátori neuskladňujú neprevzaté ocenenia (diplomy) ani nemajú povinnosť ich posielať poštou. Po vernisáži ostávajú vo výstavných priestoroch ŠVK Banská Bystrica, kde si ich vystavovatelia môžu dodatočne prevziať, ale len do ukončenia premiérovej výstavy.

Výstavná kolekcia:
Tvoria ju len ocenené exponáty. Po skončení vystav sa prihlásené materiály nevracajú, budú darované múzeám, knižniciam a školám, ktoré o ne prejavia záujem

Podmienky účasti:
1./ Prihlásiť možno knihy a propagačné materiály, ktoré vyšli posledných troch rokoch.
2./ Exponáty, ktoré nedostali ocenenie v tejto súťaži, možno do súťaže opätovne prihlásiť aj v ďalšom roku
3./ Hodnotia sa len obrazové a obrazovo-textové publikácie a polygraficky spracované propagačné materiály
4./ Do kategórie kniha možno prihlásiť publikáciu v tvrdej alebo mäkkej väzbe, ktorá obsahuje aspoň 32 strán, tiráž a číslo ISBN
5./ Do kategórie propagačné materiály možno prihlásiť všetky druhy tlačených propagačných materiálov, napr. prospekt, brožúrky, skladačky, leporelá, pexesá
6./ Poslanie prihlášky a 3ks exponátov do 31.01.akutálneho roka
7./ Úhrada registračného poplatku do 31.01.aktuálneho roka. Poplatky v prípade odstúpenia, alebo nehodnotenia exponátu sa nevracajú
8./ Knihy a propagačné materiály sa nevracajú, budú použité na putovné, výstavné účely po rôznych mestách Slovenska počas celého roka.

Finančné zabezpečenie:
Registračné poplatky súťažiacich

Registračné poplatky:

A. Knihy                                                                EUR

1. Kniha o Slovensku                                       60,-€
2. Kniha o kraji a regióne                                60,-€
3. Kniha o meste - monografická                  60,-€
4. Knihy o meste - obrazová,                          60,-€
5. Kniha o obci - monografická                      60,-€
6. Kniha o obci - obrazová                               60,-€

B. Propagačné materiály:
7. Propagačný materiál o Slovensku            40,-€
8. Propagačný materiál o kraji a regióne     40,-€
9. Propagačný materiál o meste                   40,-€
10. Propagačný materiál o obci                     40,-€

Zľavy:
Za prihlášky a úhrady do 31.12. v predchádzajúcom roku - 20%
Zľava pri prihlásení viac kníh a propagačných materiálov: 2ks - 2%,3ks - 4%, 4ks - 5%, 5ks - 6%
Zľavy možno aj kombinovať
Prihlasovateľ si môže uplatniť zľavy už v prihláške

Príplatky:
Za uverejnenie spoluvystavovateľa
Za duplikát diplomu

Bonus I.:
Organizátori môžu prihlasovateľovi poskytnúť reklamu víťazných kníh a propagačných materiálov ak prihlasovateľ zašle obrazový materiál vizuálu kalendára vo formáte PDF, alebo JPG na CD/DVD poštou nie mailom. Mediálna podpora víťazných produktov bude zabezpečená nielen prostredníctvom mediálnych partnerov, ale aj prostredníctvom iných slovenských printových, zvukových a internetových médií.
Bonus II:
Propagácia kníh a propagačných materiálov prostredníctvom výstav v rôznych mestách Slovenska počas celého roka.
Bonus III.:
Prezentácia prihlásených a ocenených kníh na stránke www.najkrajsieknihy.sk
Ak prihlasovateľ zašle obrazový materiál vizuálu knihy a propagačného materiálu vo formáte PDF, alebo JPG na CD/DVD poštou – nie mailom.

Prihlášky:
Môžu podávať štátne a samosprávne úrady a organizácie, neziskové inštitúcie, združenia, zväzy, reklamné a rozvojové agentúry podnikateľské subjekty, školy, vydavateľstvá, tlačiarne i autori diel.

Zaslanie prihlášok, kníh a propagačných materiálov:
Klub fotopublicistov SSN, Lichardova 51, 976 13 Slovenská ľupča (do 31.01. aktuálneho roku).
Informácie: 0911 334 460

Zaslanie poplatkov:
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Všeobecná úverová banka, Banská Bystrica, - do 31.01. aktuálneho roku
č. ú. 141 552 1355/0200, variabilný symbol:
(variabilný symbol doplníme na príhlášku a vrátime potvrdenú späť prihlasovateľovi)

Ak si chcete uplatniť výhodné zľavy doporučujeme termín do 31.12. predchádzajúceho roku

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore